RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR

Şcoala cu Clasele I-VIII Cernăteşti

Jud. Buzău     

 

 1. CONTEXTUL GENERAL DE FUNCŢIONARE

Colectivul didactic şi-a adaptat strategia educaţională la realităţile concrete determinate de contextul socio-economic actual. Afirmarea competenţei didactice s-a asigurat prin manifestarea creativităţii în selectarea şi organizarea conţinuturilor, prin personalizarea actului de cunoaştere şi comunicare.

Având în vedere responsabilitatea şcolii în procesul formării tinerei generaţii, abordarea instruirii şi educaţiei a ţinut seama de următoarele aspecte:

–          centrarea demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază;

–          conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;

–          regândirea relaţiei profesor-elev pe coordonatele unui real parteneriat care să faciliteze procesul de autocunoaştere, să permită schimbul liber de opinii, al toleranţei, decenţei, a respectului pentru idei şi convingeri diferite;

–          formarea cadfrelor didactice pentru o activitate ce necesită spirit creator, disponibilitate pentru schimbare.

 1. REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ

Nr de elevi înscrişi la început de an:

-la învăţământ preşcolar:

-GPN Cernăteşti 46 copii(2 grupe)

-GPN Zărneşti 26 copii (1 grupă)

-GPN Aldeni 20 copii (1 grupă)

            – la învăţământ primar:

                        -S.O.4 Zărneşti 37 elevi(2 posturi, înv. simultan)

                        -S.O.8 Aldeni 30 elevi (2 posturi, înv. simultan)

                        -S.O.8 Cernăteşti 62 elevi (4 posturi)

-la învăţământ gimnazial

                  -S.O.8 Aldeni 41 elevi (4 clase, înv. simultan)

                  -S.O.8 Cernăteşti 96 elevi(5 clase)

Elevi corigenţi:

                  -la învăţământ primar:2

                  -la învăţământ gimnazial 4

Elevi repetenţi:

                  -la învăţământ primar:1

                  -la învăţământ gimnazial 5

Elevi cu note scăzute la purtare:

      Cazuri deosebite de încălcare a regulamentului şcolar pentru scăderea notei la purtare sub 7 nu au fost, iar alte sancţiuni disciplinare au fost consemnate în registrul de evidenţă a situaţiei şcolare. Au fost luate măsuri de înştiinţare în scris a părinţilor elevilor care au avut note scăzute la purtare cât şi a celor corigenţi la una sau mai multe discipline.

Promovabilitatea la EVALUAREA NAŢIONALĂ la şcolile Aldeni şi Cernăteşti

a fost de 100%. De menţionat este faptul că la obiectele de examen, respectiv română şi matemetică, s-au înregistrta şi note de 10, fapt ce ridicăp prestigiul şcolii noastre.

 1. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Parcurgerea programei şcolare la nivelul învăţă,mântului preşcolar, primar, gimnazial s-a realizat conform planificărilor semestriale, fără a se întâmpina dificultăţi majore. Toţi profesorii şi-au întocmit planifiucările anuale şi semestriale conform Programelor în vigoare.

La nivelul activităţii educative, la nivelul catedrelor-comisiilor metodice s-au întocmit la timp programele de activităţi anuale şi semestriale, rapoarte de analiză a activităţii desfăşurate, măsuri de îmbunătăţire a activităţii pe fiecare semestru în parte.

Au fost realizate şi avizate de către inspectorii de specialitate planificările la disciplinlele opţionale, s-a propus şi avizat Proiectul Planului  de şcolarizare şi CDS pentru anul şcolar viitor.

În şcoală s-a desfăşurat o activitate educativă bogată, conform planului annual şi semestrial conceput, din care menţionăm următoarele:

–          afişajul din şcaolă a fost reconceput şi reactualizat, în măsura în care spaţiul a permis acest lucru;

–          s-au prezentat evenimemtele la zi;

–          activităţi de management al clasei şi al relaţiilor de colaborare cu părinţii;

–          acţiuni de dezvoltare a „Educaţiei pentru valori”, precum serbarea de Crăciun, omagierea momentelor istorice şi literare importante etc.

La nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor s-au desfăşurat activităţi interactive, dezbateri, mese rotunde, toate activităţile desfăşurându-se conform graficului stabilit.

La nivelul Comisiei metodice a profesorilor activitățile propuse în planul managerial s-au desfășurat conform graficelor, prin susținerea de referate, susținerea unor activități extracurriculare cu aspecte interdisciplinare, precum: sărbătorirea zilei de 1 decembrie (Concurs cu premii sponsorizat de Consiliul Local), Serbarea Nașterii Domnului (fiecare copil preșcolar și școlar a primit daruri de la Moș Crăciun tot prin sponsorizarea Consiliului Local). De asemenea s-au ținut dezbateri privind folosirea unor metode participative de predare, care să stimuleze creativitatea elevilor, pe utilizarea mijloacelor moderne, pe confecționarea și achiziționarea de materiale didactice.

La nivelul Comisiei metodice a diriginților, pe parcursul anului școlar s-au susținut dezbateri conform planului tematic, s-au întocmit planificările orelor de consiliere conform particularităților de vârstă ale elevilor, împărțind tematica pe module și conținuturi, identificând corect strategiile operaționale și cele didactice. S-au susținut lecții demonstrative, referate, ședințe cu părinții, s-a pus accent pe comunicarea la timp a situației la învățătură, a stării disciplinare; învățătorii și diriginții au luat măsuri în privința prevenirii și combaterii abaterilor comportamentale.

La nivelul Comisiei metodice a educatoarelor s-au proiectat activitățile educative la nivelul fiecărei grupe. În cadrul ședințelor s-a elaborat și dezbătut proiecte didactice moderne, care corespund tematicii programei. Educatoarele s-au preocupat de confecționarea și procurarea materialelor didactice de calitate, care să permită folosirea unor metode și procedee de evaluare diverse și desfășurarea unor activități practice model. În activitatea desfășurată respectă particularitățile de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare al acestora cât și tematicile și conținuturile de învățare.

      În ceea ce privește evaluarea realizată de cadrele didactice, s-a observat o notare ritmică, sistematică a elevilor, atât orală, cât și scrisă. Se recomandă ca la disciplinele cu două ore pe săptămână să aibă acordate cel puțin trei note la evaluarea periodică și nu mai mult de patru note, iar elevii să fie informați în momentul notării, prin justificarea notei acordate. Elevilor în situație de corigență trebuie să li se acorde o notă în plus față de ceilalți elevi.

      Pentru a pregăti elevii în vederea susținerii EVALUĂRII NAȚIONALE profesorii de specialitate au realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII a, au aplicat la clasă teste similare ca structură propuse de minister sau profesori avizați.

 1. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE

S-a înregistrat o preocupare majoră a cadrelor didactice pentru continua perfecţionare prin prin participarea la şedinţele din cadrul comisiilor de lucru, prin înscrierea la cursuri de perfecţionare în specialitate sau pe teme educaţionale de larg interes, prin înscrierea la concursurile de acordare a gradelor didactice.

Pe parcursul acestui an şcolar, doamna profesoară Soare Daniela au susţinut lecţii deschise în cadrul inspecţiei pentru acordarea gardului didactic II, prilej cu care a dovedit o reală preocupare în activitatea didactică, o abordare a palnificării în concordanţă cu modificările recente la nivelul disciplinei, iar întreaga activitate a fost apreciată pozitiv , lucru dovedit prin promovarea examenului de acordare a gradului didactic II.

Pentru acordarea gradului didactic definitivat este înscrisă doamna prof de limba română Tătaru Claudia. Pentru acordarea gradului didactic II și următoarele cadre didactice care deja au susținut lecții deschise: Șomoiag Constantin (ed fizică), Pascal Morena (limba engleză), Popa Mihai (religie).

Tot ca activitate de perfecționare menționez cursul de formare din cadrul proiectului Flexform – program de formare flexibilă pe platforme mecatronice, contract POSDRU al doamnei profesoare Andronache Rozina.

 1. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

–          Colaborarea cu părinții. Implicarea în viața școlii. Modalități, eficiență

–          Colaborearea cu Consiliul Local

–          Colaborarea cu alte instituții de învățământ, sport, cultură

–          Colaborarea cu organizații, colaborarea cu sindicatele

–          Colaborarea cu Poliția locală

–          Colaborarea cu Biserica

–          Colaborarea cu ISU Buzău.

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, CALITATE, EFICIENȚĂ

În activitatea desfășurată de secretara școlii se are în vedere întocmirea la timp a documentelor de personal, a statelor de funcții și de salarizare. Operează în carnetele de muncă modificările privind salarizarea, gradele, treptele, întocmește situațiile cerute de ISJ și ministerele de resort, întocmește diverse situații necesare procesului instructiv-educativ și activităților de secretariat, întocmește și trimite în termenele stabilite statiscile școlare.

Biblioteca școlară are un fond de carte bogat și actualizat, dar, în condițiile actuale, fiind depozitate colecțiile în cancelaria grădiniței, este destul de dificilă funcționalitatea ei la capacitate înaltă. Responsabilul cu activiatea bibliotecii (1/4 norma în încadrarea secretarei) se preocupă de bună păstrare a colecțiilor, recuperează publicațiile împrumutate, întocmește referate de necesar pentru îmbogățirea fondului existent.

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE EFICIENȚĂ

Personalul de întreținere și îngrijire își desfășoară activitatea conform fișei postului fiecăruia dintre ei, conform programului stabilit pentru fiecare sau notelor de serviciu primite în funcție de necesități.

 1. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ

Întreținerea, amenajarea și igienizarea spațiilor școlare

–          G.P.N. Cernătești – local nou – nu a necesitat lucrări de întreținere și igienizare

–          G.P.N. Aldeni – lucrările de întreținere și igienizare au fost efectuate conform necesităților localului astfel încât să fie îndeplinite normele igienico-sanitare de funcționare.

–          G.P.N.+S.O.4 Zărnești –  spațiile interioare au fost întreținute în normele cerute

–          S.O.8 Aldeni – datorită lucrărilor de reabilitare a localului școlii s-a amenajat pentru desfășurarea cursurilor localul fostului sediu, unde vor rămâne și în acest an școlar.

–          S.O.8 Cernătești – au fost amenajate ca și spații de școlarizare sălile vechii primării, unde se vor desfășura cursurile și în acest an școlar.

Situația lucrărilor de reabilitare a școlii:

–          SO.8 Aldeni: realizate:          – tencuială interioară

 • Geamuri termopan
 • Turnat șape
 • Tavan rigips

–          S.O.8. Cernătești: realizate: – terminarea mansardei care ar fi trebuit folosită pentru clasele I-IV, însă se așteaptă autorizarea ISU.

 1. CONCLUZII

Școala noastră are ușile deschise celor care au nevoie de educație, oferind șanse egale de dezvoltare personală și profesională, având convingerea că în fiecare dintre elevi poate fi un talent, dacă-l putem identifica și găsi. Vom transforma școal într-un centru resurse educaționale și de servicii oferite comunității la standarde de calitate generate de integrarea europeană.

Școala CERNĂTEȘTI își propune să dezvolte un mediu intercultural favorabil învățării, să le ofere elevilor un start solid în educație, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoștințelor cât și prin modelarea personalității lor.

Director,

Soare Daniela

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: